Legalna wycinka drzew na własnej posesji

Moderator: Moderatorzy

Awatar użytkownika
Tornado
Global Moderator
Posty: 4024
Rejestracja: 25 sty 2015, 19:02

Legalna wycinka drzew na własnej posesji

Post autor: Tornado » 20 lut 2017, 18:24

Witam
Rząd, zafundował mi prawną/legalną możliwość wycinki niechcianego dębu na mej działce ....niby okey.., ale jak obserwuje w TV w jakim to kierunku idzie to, moja radość niknie. Jakie macie koledzy zdanie/spojrzenie na ten problem z pozycji drwala/leśnika/użytkownika lasu ? Zaznaczam, że właściciel może wyciąć ...każde drzewo na swej posesji o ile nie jest to podyktowane prowadzeniem działalności gospodarczej....
Za­nim po­wiesz, że świat pilarza jest zły - przyj­rzyj się sobie. ;)

Rumcajs
Stały bywalec
Posty: 428
Rejestracja: 15 gru 2016, 2:01

Re: Legalna wycinka drzew na własnej posesji

Post autor: Rumcajs » 20 lut 2017, 18:36

Pilarki:
STIHL MS 261 /2016
STIHL MS 461 /2016

Kosy:
STIHL FS 130 /2015
STIHL FS 260 /2017

Awatar użytkownika
Troku
Stały bywalec
Posty: 5202
Rejestracja: 26 sty 2015, 8:28
Imię: Andrzej
Lokalizacja: Poznań
Kontakt:

Re: Legalna wycinka drzew na własnej posesji

Post autor: Troku » 20 lut 2017, 18:41

Twoja dębina ma przynajmniej 60cm na wysokości 1,5m
serwis i naprawa skrzyń hydrostatycznych
Jestem od tego aby pomagać, to moje hobby na tym ziemskim padole
Andrzej Troczyński


andrzej.troczynski@gmail.com.
https://andrzejtroczynski.wixsite.com/website
665 200 900

Awatar użytkownika
Uli
Stały bywalec
Posty: 1444
Rejestracja: 29 wrz 2016, 20:42
Imię: Andrzej
Lokalizacja: Kobylany Mazowieckie

Re: Legalna wycinka drzew na własnej posesji

Post autor: Uli » 20 lut 2017, 18:52

Ja osbiscie na swojej dzialce miałem 7 szt. kasztanow, 4szt. dosyc spore, niechcialem wycinac tych duzych bo pieknie cien w lecie dawaly, ale ze wzgledu ze moja dzialka ma 27 m szerokosci z przodu a 17 z tylu jest to tak nietypowo ze dom miescil sie akurat tam gdzie kasztany, musialem starac sie o pozwolenie na wycinke, troche to trwalo ale przyjechal gosc obejzal drzewa, pomierzyl i dostalem pozwilenie na wycinke, poza tym blisko domu kasztany to raczej nie bo one sa kruche, mocniej zawieje i pelno gałezi. A do tego co rzad wymyslil to raczej nie spodziewali sie takiego obrotu sprawy, i naturalnie ze sie z tym nie zgadzam, ale u mnie w miejscowosci to raczej zmian zadych niezauwazylem, ludzie jakos nie zucili sie do masowych wycinek.
Doświadczenie to coś co zdobywasz tuż po chwili w której go potrzebowałeś. :D

Rumcajs
Stały bywalec
Posty: 428
Rejestracja: 15 gru 2016, 2:01

Re: Legalna wycinka drzew na własnej posesji

Post autor: Rumcajs » 20 lut 2017, 18:54

DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r.
Poz. 2249
USTAWA
z dnia 16 grudnia 2016 r.
o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach
Art. 1. W ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134) wprowadza się następu-
jące zmiany:
1)
w art. 83a:
a)
uchyla się ust. 2,
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Organ właściwy do wydania zezwolenia, o którym mowa w ust. 3, niezwłocznie przekazuje do uzgod-
nienia projekt zezwolenia wraz z aktami sprawy, w tym dokumentację fotograficzną drzewa lub krzewu.”,
c)
ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Niewyrażenie stanowiska w terminie 30 dni, a w przypadku przeprowadzenia postępowania wyjaśniają-
cego – 60 dni, od dnia otrzymania projektu zezwolenia, o którym mowa w ust. 3, przez organ, do którego zwró-
cono się o zajęcie stanowiska, uznaje się za uzgodnienie zezwolenia.”;
2)
w art. 83f:
a)
w ust. 1:
– pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1)
krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m 2 ;”,
– pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3)
drzew, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza:
a)
100 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu
srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
b) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew;”,
– po pkt 3 dodaje się pkt 3a i 3b w brzmieniu:
„3a) drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usu-
wane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej;
3b)
drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolni-
czego;”,
b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:
„1a. Rada gminy, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, może określić, że przepisów
art. 83 ust. 1 nie stosuje się także do innych drzew lub krzewów wskazanych w oparciu o następujące kryteria:
1) gatunek drzewa lub krzewu, lub
2) wiek drzewa lub krzewu, lubDziennik Ustaw
– 2 –
Poz. 2249
3) obwód pnia drzewa na wysokości 130 cm lub powierzchnia krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, lub
4) cel usunięcia drzewa lub krzewu:
a)
związany z prowadzeniem działalności gospodarczej,
b) niezwiązany z prowadzeniem działalności gospodarczej, lub
5)
cechy nieruchomości:
a)
objęcie nieruchomości określonych przez radę gminy formami ochrony przyrody, o których mowa
w art. 6 ust. 1 pkt 1–5,
b) wpisanie do rejestru zabytków,
c)
położenie w pasie drogowym drogi publicznej,
d) rodzaj użytku wynikający z ewidencji gruntów i budynków,
e)
określone przeznaczenie nieruchomości wynikające z miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
1b. W postępowaniu, którego przedmiotem jest sporządzenie projektu uchwały, o której mowa w ust. 1a,
zapewnia się możliwość udziału społeczeństwa, na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 3 paździer-
nika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środo-
wiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.”;
3)
w art. 85:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Opłatę za usunięcie drzewa ustala się mnożąc liczbę cm obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości
130 cm i stawkę opłaty.”,
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Opłatę za usunięcie krzewu ustala się mnożąc liczbę metrów kwadratowych powierzchni gruntu pokry-
tej usuwanymi krzewami i stawkę opłaty.”,
c)
po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:
„4a. Rada gminy, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, określa wysokość stawek opłat,
o których mowa w ust. 1 i 3, jednolicie dla wszystkich drzew lub krzewów albo różnicując je ze względu na:
1) rodzaj lub gatunek drzew lub krzewów;
2) obwód pnia drzewa lub powierzchnię krzewu albo krzewów rosnących w skupisku.”,
d) ust. 5–8 otrzymują brzmienie:
„5. Stawki opłat za usuwanie drzew nie mogą przekraczać 500 zł.
6. Stawki opłat za usuwanie krzewów nie mogą przekraczać 200 zł.
7. W przypadku, gdy rada gminy nie określi zgodnie z ust. 4a wysokości stawek opłat, o których mowa
w ust. 1 i 3, do ustalania opłaty za usunięcie drzewa lub krzewu stosuje się maksymalne stawki, o których mowa
w ust. 5 i 6.
8. Stawki, o których mowa w ust. 5 i 6, podlegają z dniem 1 stycznia każdego roku waloryzacji o progno-
zowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, przyjęty w ustawie budżetowej.”;
4)
w art. 86:
a)
w ust. 1:
– uchyla się pkt 2,
– pkt 7 i 8 otrzymują brzmienie:
„7)
drzew, których obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm nie przekracza:
a)
120 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu
srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
b) 80 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew
– w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania innego niż rolnicze, zgodnego
z przeznaczeniem terenu, określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;Dziennik Ustaw
Pilarki:
STIHL MS 261 /2016
STIHL MS 461 /2016

Kosy:
STIHL FS 130 /2015
STIHL FS 260 /2017

Rumcajs
Stały bywalec
Posty: 428
Rejestracja: 15 gru 2016, 2:01

Re: Legalna wycinka drzew na własnej posesji

Post autor: Rumcajs » 20 lut 2017, 18:54

8)
– 3 –
Poz. 2249
krzewu lub krzewów rosnących w skupiskach, pokrywających grunt o powierzchni do 50 m 2 , w celu
przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania innego niż rolnicze, zgodnego z przeznacze-
niem terenu, określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warun-
kach zabudowy i zagospodarowania terenu;”,
b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Rada gminy, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, może określić, że opłat za usu-
nięcie drzewa lub krzewu nie nalicza się także w przypadku innych drzew lub krzewów, wskazanych w oparciu
o kryteria, o których mowa w art. 83f ust. 1a.”;
5)
w art. 89 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Administracyjną karę pieniężną, o której mowa w art. 88 ust. 1 pkt 1–3, ustala się w wysokości dwukrotnej
opłaty za usunięcie drzewa lub krzewu, o której mowa w art. 84 ust. 1, a w przypadku, w którym usunięcie drzewa lub
krzewu jest zwolnione z obowiązku uiszczenia opłaty, administracyjną karę pieniężną ustala się w wysokości takiej
opłaty, która byłaby ponoszona gdyby takiego zwolnienia nie było.”.
Art. 2. W ustawie z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2100, z późn. zm. 1) ) po art. 14a dodaje się
art. 14b w brzmieniu:
„Art. 14b. 1. Właściciele lasów realizują cele i zasady gospodarki leśnej wskazane w ustawie, w szczególności
wypełniają obowiązki, o których mowa w art. 9 ust. 1, art. 13 ust. 1 i art. 14 ust. 4, w sposób przez siebie określony,
chyba że sposób wypełniania danego obowiązku został ustalony przez przepisy prawa.
2. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wymagania dobrej praktyki
w zakresie gospodarki leśnej, uwzględniając:
1) cele określone w art. 7 ust. 1, w tym potrzebę zachowania wszystkich zasobów, tworów i składników przyrody
w odpowiednim stanie, w szczególności gatunków, które są przedmiotem zainteresowania Unii Europejskiej;
2) uwarunkowania gospodarcze, społeczne i kulturowe oraz cechy lokalne.
3. Gospodarka leśna wykonywana zgodnie z wymaganiami dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej nie na-
rusza przepisów o ochronie poszczególnych zasobów, tworów i składników przyrody, w szczególności przepisów
art. 51 i art. 52 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 i 2249).”.
Art. 3. Do dnia 31 grudnia 2017 r. uznaje się, że gospodarka leśna nie narusza zakazów, o których mowa w art. 52
ust. 1 pkt 1–3, 7, 8, 12 i 13 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 i 2249),
w przypadku, gdy jest wykonywana na podstawie planów, które zostały poddane strategicznej ocenie oddziaływania na
środowisko.
Art. 4. 1. Do postępowań w sprawach, o których mowa w art. 83–87 ustawy zmienianej w art. 1, wszczętych i nie-
zakończonych decyzją ostateczną przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy nowe, chyba że opłata za
usunięcie drzewa naliczona na ich podstawie byłaby wyższa niż opłata naliczona na podstawie przepisów dotychczasowych.
2. Do postępowań w sprawach, o których mowa w art. 88 i art. 89 ustawy zmienianej w art. 1, wszczętych i niezakoń-
czonych decyzją ostateczną przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy nowe, chyba że kara pieniężna
wymierzona na podstawie przepisów ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, byłaby względniejsza.
Art. 5. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda
1)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 422, 586, 903, 1020, 1948 i 2138.
Pilarki:
STIHL MS 261 /2016
STIHL MS 461 /2016

Kosy:
STIHL FS 130 /2015
STIHL FS 260 /2017

Awatar użytkownika
Tornado
Global Moderator
Posty: 4024
Rejestracja: 25 sty 2015, 19:02

Re: Legalna wycinka drzew na własnej posesji

Post autor: Tornado » 20 lut 2017, 19:20

Bez ustawy z 2004 trudno zinterpretować nowe regulacje. Należy je czytać łącznie ustawą "główną"
Warto to przeczytać :
http://www.teraz-srodowisko.pl/aktualno ... -3000.html
Czy bez zezwolenia można usunąć każde drzewo niezależnie od np. jego obwodu?

Bez zezwolenia z art. 83 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody, można obecnie usunąć ze swojej nieruchomości każde drzewo, bez względu na jego obwód, jeżeli usunięcie to dokonywane jest na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Dodany przez nowelizację z 16 grudnia 2016 r. wyjątek, zawarty w pkt. 3a art. 83f ust. 1, ma charakter samodzielny i odrębny od wyjątku z pkt. 3 tego ustępu. Nawet, jeżeli usunięcie drzewa nie wymaga zezwolenia, samo usunięcie może być jednak niemożliwe albo utrudnione z innych powodów. Chodzi o przypadki, gdy drzewo jest np. objęte dodatkową ochroną: jest pomnikiem przyrody, zadrzewieniem śródpolnym, przydrożnym i nadwodnym w parku krajobrazowym albo na obszarze chronionego krajobrazu lub jest objęte ochroną konserwatora zabytków. Możliwość usunięcia takich drzew regulują odrębne przepisy, m.in. ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
Za­nim po­wiesz, że świat pilarza jest zły - przyj­rzyj się sobie. ;)

Rumcajs
Stały bywalec
Posty: 428
Rejestracja: 15 gru 2016, 2:01

Re: Legalna wycinka drzew na własnej posesji

Post autor: Rumcajs » 20 lut 2017, 19:42

Pełna ustawa to zbiór ponad 1300 dokumentów łącznie z załącznikami i poprawkami. Ja tam wolę najpierw upewnic się we własnej gminie jak oni to widzą a dopiero potem szaleć...
Pilarki:
STIHL MS 261 /2016
STIHL MS 461 /2016

Kosy:
STIHL FS 130 /2015
STIHL FS 260 /2017

Awatar użytkownika
Troku
Stały bywalec
Posty: 5202
Rejestracja: 26 sty 2015, 8:28
Imię: Andrzej
Lokalizacja: Poznań
Kontakt:

Re: Legalna wycinka drzew na własnej posesji

Post autor: Troku » 20 lut 2017, 19:47

Ten twój dąb jak dla mnie nadaje się do wycinki i to natychmiastowej bo zagraża zabudowaniom na działce.
serwis i naprawa skrzyń hydrostatycznych
Jestem od tego aby pomagać, to moje hobby na tym ziemskim padole
Andrzej Troczyński


andrzej.troczynski@gmail.com.
https://andrzejtroczynski.wixsite.com/website
665 200 900

BladY
Stały bywalec
Posty: 160
Rejestracja: 26 sty 2017, 20:47

Re: Legalna wycinka drzew na własnej posesji

Post autor: BladY » 20 lut 2017, 21:28

Wycinaj puki leśniczy nie nabił tabliczki pomnik przyrody ;]

Awatar użytkownika
bogdan1115
Stały bywalec
Posty: 339
Rejestracja: 02 mar 2016, 22:37
Imię: Bogdan

Re: Legalna wycinka drzew na własnej posesji

Post autor: bogdan1115 » 20 lut 2017, 22:34

Naczelnik ogłosił dzisiaj rychłą zmianę ustawy. Trzeba się spieszyć.
Pozdrawiam
Bogdan
AJ 102

BladY
Stały bywalec
Posty: 160
Rejestracja: 26 sty 2017, 20:47

Re: Legalna wycinka drzew na własnej posesji

Post autor: BladY » 21 lut 2017, 17:44


Awatar użytkownika
Troku
Stały bywalec
Posty: 5202
Rejestracja: 26 sty 2015, 8:28
Imię: Andrzej
Lokalizacja: Poznań
Kontakt:

Re: Legalna wycinka drzew na własnej posesji

Post autor: Troku » 23 lut 2017, 18:59

Powiem jeszcze ciekawostkę odkąd jest ustawa o wycince drzew ruch w interesie wrósł, ostrzą łańcuchy, serwisują pilarki i kupują nowe :-)
serwis i naprawa skrzyń hydrostatycznych
Jestem od tego aby pomagać, to moje hobby na tym ziemskim padole
Andrzej Troczyński


andrzej.troczynski@gmail.com.
https://andrzejtroczynski.wixsite.com/website
665 200 900

Rumcajs
Stały bywalec
Posty: 428
Rejestracja: 15 gru 2016, 2:01

Re: Legalna wycinka drzew na własnej posesji

Post autor: Rumcajs » 20 sie 2017, 9:50

Nowelizacja, którą podpisał prezydent Andrzej Duda, a która weszła w życie 17 czerwca, wprowadza zasadnicze zmiany w zasadach wycinki drzew.


1. zapis nowej ustawy nałoży na osoby fizyczne obowiązek zgłaszania zamiaru usunięcia drzew, których obwody pni na wysokości 5cm przekraczają 80cm (dot. topól, wierzb, klonów jesionolistnych, klonów srebrzystych), 65cm (dot. kasztanowców zwyczajnych, robinii akacjowych, platanów klonolistnych) oraz 50cm (dot. pozostałych drzew). Powyższy obowiązek nie dotyczy krzewów.

Zamiar usunięcia drzewa, trzeba będzie zgłosić gminie, inaczej zapłacimy karę.2. Organ przyjmujący zgłoszenie zobligowany zostanie do przeprowadzenia oględzin przeznaczonych do usunięcia drzew w terminie 21 dni od dnia ich zgłoszenia, podczas których winien ustalić gatunek drzew oraz ich obwody na wysokości 5cm. Z oględzin sporządzany będzie protokół, którego zapis utraci moc po upływie 6 miesięcy od dnia jego sporządzenia (w przypadku nieusunięcia drzew w powyższym terminie konieczne będzie ponowne dokonanie zgłoszenia).


3. W przypadku uznania zasadności organ będzie mógł w terminie 14 dni od oględzin, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw co do zamiaru usunięcia zieleni. Wydanie powyższej decyzji stanowić będzie podstawę dla osoby fizycznej do wystąpienia z wnioskiem o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew


4. Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin właściciel nieruchomości wystąpi o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę, a budowa ta będzie mieć związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości na której rosły usunięte drzewa będące przedmiotem procedury zgłoszenia, wówczas na właściciela nieruchomości nałożony zostanie obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzew


5. Usunięcie drzew bez stosownego zgłoszenia lub przed dokonaniem oględzin przez organ, a także w przypadku sprzeciwu organu skutkować będzie naliczeniem administracyjnej kary pieniężnej


6. w przypadku wszystkich innych podmiotów, a także osób fizycznych usuwających drzewa w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, obowiązek uzyskania zezwolenia uzależniony jest od obwodu pnia mierzonego na wysokości 5cm od gruntu, a nie jak wcześniej na wysokości 130 cm. Dotyczy: topól, wierzb, klonów jesionolistnych i srebrzystych - >80cm, kasztanowców zwyczajnych, robinii akacjowych, platanów klonolistnych - >65cm i pozostałych drzew - >50cm.


7. Z rad gmin zdjęta zostanie możliwość podejmowania uchwał, w których można poszerzyć katalog drzew lub krzewów na usunięcie których nie będzie wymagane uzyskanie zezwolenia, a także katalog drzew lub krzewów za usunięcie których nie będzie naliczana opłata oraz uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie zieleni (na mocy nowej ustawy w terminie do 1 miesiąca od dnia wejścia w życie nowych przepisów minister właściwy do spraw środowiska w drodze rozporządzenia określi wysokość stawek opłat oraz ich zróżnicowanie; do czasu wejścia w życie ww. rozporządzenia do ustalania opłaty za usunięcie zieleni stosowane będą maksymalne stawki określone w ustawie o ochronie przyrody, tj. 500zł/1cm obwodu drzewa dla drzew i 200zł/1m2 krzewu),


8. Organy wydające zezwolenia na usuwanie zieleni ponownie zobligowane zostaną do uzgadniania
z regionalną dyrekcją ochrony środowiska decyzji dotyczących drzew usuwanych z pasów drogowych.
Pilarki:
STIHL MS 261 /2016
STIHL MS 461 /2016

Kosy:
STIHL FS 130 /2015
STIHL FS 260 /2017

Awatar użytkownika
Uli
Stały bywalec
Posty: 1444
Rejestracja: 29 wrz 2016, 20:42
Imię: Andrzej
Lokalizacja: Kobylany Mazowieckie

Re: Legalna wycinka drzew na własnej posesji

Post autor: Uli » 20 sie 2017, 9:57

To chyba będzie prawie jak wcześniej...ja zgłaszałem do gminy, przyjechali, przemierzyli i było jakoś już bezterminowo a nie że pół roku, tylko był chyba wpis od kiedy do kiedy nie można wyciąć, bo okres lęgowy ptaków. Jakoś tak to było.
Doświadczenie to coś co zdobywasz tuż po chwili w której go potrzebowałeś. :D

ogórek
Stały bywalec
Posty: 324
Rejestracja: 07 maja 2018, 10:32
Imię: michał

Re: Legalna wycinka drzew na własnej posesji

Post autor: ogórek » 06 cze 2018, 14:19

ja wycinalem kilka drzew z prywatnego lasu i tak pojechalem do gminy po pozwolenie, nie czekalem pol roku tylko pare tygodni, lesnik przyjechal popatrzyl i dal pozwolenie

wioskomaniak
Nowy użytkownik
Posty: 19
Rejestracja: 23 sie 2019, 21:49
Imię: Wiesław

Re: Legalna wycinka drzew na własnej posesji

Post autor: wioskomaniak » 22 wrz 2019, 22:25

właściciel zawiadamia gminę o zamiarze wycinki jednego lub kilku drzew jeżeli obwód pnia mierzonego na wysokości 5 cm nad ziemią nie przekracza kilkudziesięciu centymetrów dla różnych gatunków z wyjątkiem owocowych. Należy sprawdzić w aktualnych tabelach ile wynoszą te normy dla różnych gatunków.
Gmina wysyła w ciągu 14 dni od wpłynięcia pisma kogoś kto sprawdza stan faktyczny, a następnie wójt ma 3 tygodnie na wniesienie sprzeciwu lub nie.
Można przyspieszyć te operacje składając wniosek o wydanie zaświadczenia odstąpienia od wniesienia sprzeciwu przez wójta. Kosztuje to 17 zł (opłata skarbowa). Po otrzymaniu takiego dokumentu, bądź upływie 3 tygodni liczonych od dnia od oględzin mamy 6 miesięcy na wycinkę zgłaszanych drzew. Jeżeli nie zrobimy tego w tym terminie cała procedura musi być powtórzona.
UWAGA! te informacje dotycza nieruchomości na których nie prowadzimy działalności gospodarczej.
Przechodziłem te formalności przed miesiącem i już jest po ściachaniu ogromnej topoli zgodnie z przepisami.

bodziokardasz
Nowy użytkownik
Posty: 12
Rejestracja: 23 sie 2019, 9:11
Imię: Bogumił

Re: Legalna wycinka drzew na własnej posesji

Post autor: bodziokardasz » 18 gru 2019, 10:59

Troku pisze:
23 lut 2017, 18:59
Powiem jeszcze ciekawostkę odkąd jest ustawa o wycince drzew ruch w interesie wrósł, ostrzą łańcuchy, serwisują pilarki i kupują nowe :-)
Post ma ponad dwa lata ale do dziś ludzie mówią podobnie , więc sprecyzuję. Ruch w interesie, kupowanie pił i ścinanie drzew nie pojawiło się w momencie wejścia ustawy w życie, ani w okresie jej obowiązywania a dopiero w momencie wielkiego szumu że to złe i szkodzi i że ustawa się zmieni. Wtedy to właściciele prywatnych posesji w pośpiechu wzięli się za drzewa które były ,,na potem'' do wycięcia. Po prostu wizja zmiany przepisów pośpieszyła ludzi do działania i stąd ta kumulacja.

Awatar użytkownika
Jacek_S
Stały bywalec
Posty: 125
Rejestracja: 08 lut 2015, 17:35
Imię: Jacek

Re: Legalna wycinka drzew na własnej posesji

Post autor: Jacek_S » 18 gru 2019, 18:35

Ekstra a zarazem super wypowiedz brawoooooooooooooooooo bodziokardasz
Ostatnio zmieniony 18 gru 2019, 20:50 przez Jacek_S, łącznie zmieniany 1 raz.

Awatar użytkownika
Troku
Stały bywalec
Posty: 5202
Rejestracja: 26 sty 2015, 8:28
Imię: Andrzej
Lokalizacja: Poznań
Kontakt:

Re: Legalna wycinka drzew na własnej posesji

Post autor: Troku » 18 gru 2019, 22:23

Pilarki amatorskie sprzedają się coraz słabiej z racji że ludziom najzwyczajniej nie chce się ciąć drewna na opał, coraz mniej jest nowo instalowanych kominków a i prawo coraz częściej zabrania w nich palić w miastach czy w miejscowościach ościennych ze względu na ustawy smogowe. Dla mnie drewno jest jak najbardziej odtwarzalnym paliwem ale jak widać władze sądzą inaczej . Tak czy inaczej pilarki teraz kupują ci co potrzebują obalić drzewo wadzące w ogrodzie czy poprzycinać gałęzie a i to się niebawem skończy bo taniej będzie wynająć firmę co to zrobi.

Lecz to nie temat tego wątku więc proponuję wrócić do niego. Wycinka jest jak najbardziej legalna jak zgłosimy to i uzyskamy zgodę, o dziwo nie ma z tym większego problemu bo gminy dają takowe, są pewne obostrzenia ale jak mamy działkę i drzewo np. zagraża budynkowi to mamy decyzję na bank pozytywną bo żaden urzędnik się nie podstawi jak coś się stanie.
serwis i naprawa skrzyń hydrostatycznych
Jestem od tego aby pomagać, to moje hobby na tym ziemskim padole
Andrzej Troczyński


andrzej.troczynski@gmail.com.
https://andrzejtroczynski.wixsite.com/website
665 200 900

ODPOWIEDZ